A- A A+

  

 

Napisz do nas na:  sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas: +48 34 317 22 13

Przekazanie obiektu do eksploatacji

11.08.2018
posted by: admin
Poprawiono: 11 sierpień 2018
Utworzono: 11 sierpień 2018

RAMOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA ORGANOM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO EKSPLOATACJI

 1. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
 3. Projekt budowlany oraz projekty branżowe, a w tym:
  1. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny,
  2. Projekt zagospodarowania terenu
  3. Projekty instalacji użytkowych: elektroenergetycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,
  4. Projekt instalacji sanitarnych, w tym wodociągowych,
  5. Projekty instalacji gaśniczych, sygnalizacyjno - alarmowych, oddymiających itp.
  6. Projekty zabezpieczenia przepustów instalacyjnych itp.
 4. Oświadczenie kierownika budowy:
  1. O zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
  2. O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
 5. Dzienniki Budowy
 6. Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż w tym oświadczenia wykonawców:
  1. Instalacji gaśniczych i sygnalizacyjno - alarmowych,
  2. Zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi i klap przeciwpożarowych, urządzeń oddymiających itp.
  3. Zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wnętrz itp.
 7. Protokoły badań i sprawdzeń:
  1. Instalacji elektrycznych, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
  2. Instalacji oświetlenia awaryjnego /natężenie oświetlenia ewakuacyjnego
  3. Instalacji uziemiających i odgromowych, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,
  4. Instalacji gazowych
  5. Instalacji kominowych,
  6. Instalacji wodociągowych wewnętrznych i zewnętrznych przeciwpożarowych, w tym protokoły prób wydajnościowo - ciśnieniowych instalacji,
  7. Instalacji gaśniczych, alarmowych, oddymiających itp.
 8. Certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne dla:
  1. Drzwi przeciwpożarowych,
  2. Drzwi ewakuacyjnych,
  3. Klap przeciwpożarowych,
  4. Klap wentylacyjnych,
  5. Drzwi karuzelowych i rozsuwanych,
  6. Urządzeń i osprzętu instalacji gaśniczych, alarmowych, hydrantowych,
  7. Elementów budowlanych o deklarowanej odporności ogniowej w tym:
   1. przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych,
   2. farb, powłok, płyt i natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych,
   3. przepustów instalacyjnych,
   4. lekkich ścian działowych i osłonowych,
  8. Zabezpieczeń ognioochronnych o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia, w tym:
   1. farb, powłok, impregnatów, płyt, natrysków ognioochronnych do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopochodnych,
   2. impregnatów, płyt, natrysków ognioochronnych do zabezpieczenia materiałów włókienniczych,
   3. farb, natrysków, dodatków ograniczających palność do zabezpieczenia kabli elektrycznych,
  9. Wyrobów i materiałów budowlanych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia takich jak:
   1. wykładziny i posadzki podłogowe,
   2. wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszone,
   3. ocieplenia ścian zewnętrznych budynku,
   4. pokrycia dachowe,
   5. wyroby i materiały z domieszkami organicznymi itp.
 9. Dokumenty potwierdzające podłączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego.
 10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która w obiektach produkcyjnych i magazynowych może stanowić część instrukcji technologiczno - ruchowej.
 11. Dokumentacja z zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

 1. zakończenie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,
 2. wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i pożarnicze tablice informacyjno - ostrzegawcze.

Pobierz druk - Zawiadomienie o zakończeniu budowy - druk dla inwestora