Napisz do nas na:
sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas:
+48 34 317 22 13

Historia Komendy

INFORMACJA Z TWORZENIA STRUKTUR STRAŻY POŻARNEJ I DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PSP W KŁOBUCKU

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobucku powstała w 1900r. W latach okupacji hitlerowskiej  (1940r.) przekształcona została w jednostkę obowiązkową. W 1950 r. przy OSP powstało pogotowie zawodowe. Historia  Straży Zawodowej i Komendy Rejonowej Straży Pożarnej datuje się od 1 lipca 1952r, ponieważ w tym właśnie dniu zorganizowana została Powiatowa Rada Narodowa w mieście Kłobuck i jednocześnie rozpoczęła się działalność Powiatowej Komendy Straży Pożarnych a następnie Rejonowej Komendy Straży Pożarnych w Kłobucku.

Powiat Kłobuck podlegał wówczas pod województwo Katowice, wyłączony został z byłego Powiatu Częstochowa, który to teren podlegał pod województwo Kielce.

Sprzęt na terenie powiatu stanowił: jeden samochód w OSP Kłobuck marki „Fordson” – był to wóz nietypowy – zastępczy – dostosowany do przewozu sprzętu i załogi. Na terenie powiatu znajdowało się wówczas 9 motopomp, pozostałe jednostki posiadały sikawy ręczne a nawet funkcjonowały organizacje o całkowitym braku sprzętu.

Obsada Komendy Powiatowej Straży Pożarnych wynosiła 2 osoby w tym Komendant, aspirant poż. Józef Atłasik i jeden referent Stanisław Janik.

W roku 1953 stan osobowy Komendy wzrósł o trzy osoby. Pomieszczenia dla Komendy zostały wydzielone z obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Kłobuck i w pomieszczeniach tych Komenda funkcjonowała do 1964 roku. Biura Komendy zostały dobudowane do sali widowiskowej OSP, w której mieściło się kino powiatowe. W międzyczasie t.j. od roku 1954r. zostało powołane decyzją Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych Katowice –Pogotowie Zawodowe przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w liczbie 8 osób, która z czasem rozrosła się do Zawodowej Straży Pożarnej kategorii „C”. Od 1954 roku Komenda prowadziła własną księgowość, której zadaniem było finansowanie i rozliczanie  budowy strażnic dla OSP.

Do roku 1958 ilość jednostek na terenie wzrosła do 83, a do 1960 roku stan sprzętu zasadniczego jakim są samochody i motopompy zamykał się liczbą: 35 samochodów bojowych i zastępczych oraz 86 motopomp.

Zawodowa Straż Pożarna Kłobuck wyposażona już wówczas była w dwa typowe samochody bojowe oraz wóz operacyjny marki „WILLYS”  dla prawidłowej działalności Komendy.

Z uwagi na wyjątkowo trudne warunki lokalowe oraz lokalizację obiektu dla Powiatowej Rady Narodowej na działce OSP Kłobuck, Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przystąpiła do organizacji czynu społecznego na rzecz budowy strażnicy tak dla ZSP jak również pomieszczeń biurowo administracyjnych dla Komendy Powiatowej. Budowę rozpoczęto w 1964 r.

Lokalizację uzyskano na ulicy Częstochowskiej , działka należała do 12 mieszkańców miasta Kłobuck. Przystąpiono do budowy obecnych obiektów Komendy Rejonowej w ramach czynów społecznych przez załogę zatrudnioną w Zawodowej Straży Pożarnej. Załoga ta liczyła wówczas łącznie z pracownikami Komendy 24 osoby.

Z dniem 1 października 1972 roku stanowisko Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych w Komendzie objął kpt. poż. Jan Błoński. Przejął on prowadzoną budowę obiektu dla Zawodowej Straży jak również budowy strażnic w terenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W dalszym ciągu wzrastała liczba Ochotniczych Straży Pożarnych w terenie, polepszało się wyposażenie tych jednostek.

Została zwiększona jednocześnie ilość etatów w Zawodowej Straży Pożarnej do liczby 48 łącznie z obsadą Komendy Rejonowej.

W omawianym okresie na terenie powiatu i rejonu Kłobuck, wybudowanych zostało 97 strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych oraz komplet obiektów dla Zawodowej Straży Pożarnej a także pomieszczenie na Izbę Tradycji Pożarniczej.

Ilość jednostek wzrosła do liczby 128 Ochotniczych Straży Pożarnych terenowych i 7 jednostek zakładowych, teren powiększono do 189 miejscowości oraz 3 gminy z województwa Łódź dołączono do rejonu Kłobuck.

Poprawiono stan zaopatrzenia wodnego dla celów gaśniczych i powstało 120 zbiorników przeciwpożarowych – betonowych otwartych  oraz ziemnych.

W czerwcu 1982 roku nastąpiła zmiana Komendanta Rejonowego. Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego płk. poż. Lucjana Mędrzyckiego na stanowisko to powołał st. ogn. Eugenię Kubańską, która pełniła tę funkcje przez okres trzech lat.

Z dniem 1 stycznia 1985 roku Komendantem Rejonowym w Kłobucku został por. poż. inż. Waldemar Dyszlewski.

W roku 1985 obchodzono 35 lecie powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

Ówczesny komendant zmarł w 1998 roku, w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 11.08.1998 r.

Po reformie administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999r. Komendantem Powiatowym PSP w Kłobucku został st. kpt. mgr inż. Paweł Stasiak, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Obecnie na terenie powiatu kłobuckiego działa łącznie 85 jednostek OSP w tym  w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 18 jednostek OSP oraz jedna Komenda Powiatowa (60 etatów) w skład której wchodzi jedna jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja zadań ratowniczych w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego wymaga również stałej współpracy z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi (policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem energetycznym itp.).

W roku 2000 podjęto działania zmierzające do utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Opracowano ramowy plan budowy CPR – (I etap polegający na uruchomieniu zintegrowanego stanowiska kierowania PSP i Pogotowia Ratunkowego w I półroczu 2001 r.), zawarto porozumienie dot. funkcjonowania CPR i powołano zespół do realizacji przedsięwzięcia, zrealizowano zadania w zakresie modernizacji i przystosowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonano prace remontowo – budowlane (wymiana stolarki, ocieplenie), dokonano zakupu sprzętu łączności i sprzętu komputerowego.

Z dniem 02.07.2001 r. rozpoczęło działalność zintegrowane stanowisko dyspozytorskie PSP i Pogotowia Ratunkowego (I etap budowy CPR). Przeniesiono stanowisko dyspozytorskie Pogotowia Ratunkowego do pomieszczeń budynku tut. komendy, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie SKKP PSP. Powyższe spowodowało szybszą i dokładniejszą wymianę informacji dot. zdarzeń, co w znacznym stopniu poprawia składniki czasu operacyjnego.

Potencjał krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego uzupełnia 67 jednostek OSP nie włączonych do KSRG, których podstawowym terenem działania jest obszar gminy. Na terenie powiatu funkcjonują dwie jednostki OSP działające na terenie zakładu pracy. Jednostki te tworzone są głównie dla ochrony macierzystych zakładów.

KSRG w powiecie kłobuckim

Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa , zgodnie z uregulowaniami prawnymi funkcjonuje na trzech poziomach:

 • krajowym,
 • wojewódzkim,
 • powiatowym.

W powiecie kłobuckim skupia on jednostkę Państwowej Straży Pożarnej oraz 18 wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . Włączenie do systemu poszczególnych jednostek OSP było wynikiem potrzeb na podstawie analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

Działalność interwencyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu kłobuckiego:

 • rok 2001
  ogólna liczba interwencji – 577
  pożarów 201
  miejscowych zagrożeń 375
  alarmy fałszywe 1
 • rok 2002
  ogólna liczba interwencji – 747
  pożarów 383
  miejscowych zagrożeń 356
  alarmy fałszywe 8
 • rok 2003
  ogólna liczba interwencji – 1010 (w tym 5 poza powiatem)
  pożarów 762 (w tym 3 poza powiatem)
  miejscowych zagrożeń 243 (w tym 2 poza powiatem)
  alarmy fałszywe 5
 • rok 2004 ogólna liczba interwencji – 770
  pożarów 381
  miejscowych zagrożeń 380
  alarmy fałszywe 9
 • rok 2005
  ogólna liczba interwencji – 820
  pożarów 457
  miejscowych zagrożeń 359
  alarmy fałszywe 4
 • rok 2006
  ogólna liczba interwencji – 796
  pożarów  288
  miejscowych zagrożeń 502
  alarmy fałszywe 6
 • rok 2007
  ogólna liczba interwencji – 871
  pożarów 260
  miejscowych zagrożeń 603
  alarmy fałszywe 8
 • rok 2008
  ogólna liczba interwencji – 1080
  pożarów 422
  miejscowych zagrożeń 654
  alarmy fałszywe 4
 • rok 2009
  ogólna liczba interwencji – 951
  pożarów 410
  miejscowych zagrożeń 522
  alarmy fałszywe 0
 • rok 2010
  ogólna liczba interwencji – 1370
  pożarów 289
  miejscowych zagrożeń 1071
  alarmy fałszywe 0